คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
© 2015 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199  หมู่ 3  ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวักสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47160
โทร. 042-772-391  โทรสาร 042-772-392   web master : rawee1873@gmail.com