Print this หน้า

เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ทั้งในระยะยาวระยะปานกลาง  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี บริหารเงินงบประมาณติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี บริหารงานการเงิน พัสดุ จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์  ควบคุมและตรวจสอบพัสดุ และรายงานพัสดุ จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ บันทึก สรุป และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามระบบงานสารบรรณที่ได้กำหนดไว้ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสำนักจัดทำสำเนาเอกสารต่างๆ  การบริหารวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารต่างๆ   จัดทำระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานด้านการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในคณะฯ และการให้บริการด้านงานยานพาหนะในการรับ-ส่งไปในสถานที่ต่างๆ

Permanent link to this article: http://fit.skc.rmuti.ac.th/admin/?page_id=178

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นมิตร และทำงานเป็นทีม พันธกิจ  บริหารงานการเงิน งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี บริหารงานพัสดุ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ รวมทั้งฐานข้อมูลหน่วยงานด้านต่างๆ ให้บริการระบบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เป้าประสงค์ พัฒนาแผน ระบบงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ ให้พร้อมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ดำเนินการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เป็นไปตามแผนที่กำหนด และบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล รักษา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ …

View page »

โครงสร้างการบริหารของฝ่ายบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน

   

View page »

Officer_Buangjai

บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

  นางบุษบา นครินทร์สาคร : Mrs. Bussaba Nakarinsakorn พนักงานมหาวิทยาลัย -> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวดวงใจ  จันทร์มาลา : Miss. Duangjai Junmala พนักงานมหาวิทยาลัย -> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ นางสาวเยาวภา  ภารสำเร็จ : : Miss. Yaowapa Pansomret พนักงานมหาวิทยาลัย -> ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   นายสมควร เจริญไชย Mr.Somkhaun Charuenchai ลูกจ้างเงินรายได้ -> พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   นางธนพร ผิวคำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา -> ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาระงานด้านสารบรรณสำนักงานคณบดี  นางลักขณา โสตะภา : Mrs. Luckana Sotapa พนักงานราชการ -> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาระงานด้านพัสดุ นายศักดิ์ดา …

View page »

จรรยาบรรณข้าราชการ

View page »

Untitled Document