Print this หน้า

เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ทั้งในระยะยาวระยะปานกลาง  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี บริหารเงินงบประมาณติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี บริหารงานการเงิน พัสดุ จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์  ควบคุมและตรวจสอบพัสดุ และรายงานพัสดุ จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ บันทึก สรุป และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามระบบงานสารบรรณที่ได้กำหนดไว้ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสำนักจัดทำสำเนาเอกสารต่างๆ  การบริหารวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารต่างๆ   จัดทำระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานด้านการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในคณะฯ และการให้บริการด้านงานยานพาหนะในการรับ-ส่งไปในสถานที่ต่างๆ

Permanent link to this article: http://fit.skc.rmuti.ac.th/admin/?page_id=178

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นมิตร และทำงานเป็นทีม พันธกิจ  บริหารงานการเงิน งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี บริหารงานพัสดุ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ รวมทั้งฐานข้อมูลหน่วยงานด้านต่างๆ ให้บริการระบบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เป้าประสงค์ พัฒนาแผน ระบบงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ ให้พร้อมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ดำเนินการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เป็นไปตามแผนที่กำหนด และบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล รักษา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ …

View page »

โครงสร้างการบริหารของฝ่ายบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน

   

View page »

Officer_Buangjai

ทำเนียบบุคลากร

ดร.สุริยา  แก้วอาษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา -> ตำแหน่งอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายศักดิ์ดา  สมแสน พนักงานมหาวิทยาลัย -> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าแผนกงานพัสดุ นางสาวดวงใจ  จันทร์มาลา พนักงานมหาวิทยาลัย -> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าแผนกงานการเงินและบัญชี นายรวี  ภูบุญมี พนักงานมหาวิทยาลัย -> ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนกงานฐานข้อมูลหน่วย หัวหน้าแนกงานอาคารสถานที่ นางสาวเยาวภา  ภารสำเร็จ พนักงานมหาวิทยาลัย -> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน หัวหน้าแผนกงานประขาสัมพันธ์ นางลักขณา โสตะภา ลูกจ้างเงินรายได้ -> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำแผนกงานการเงินและบัญชี นายชัยวัฒน์  หมั่นจิตร ลูกจ้างเงินรายได้ -> ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำแผนกงานฐานข้อมูลหน่วยงาน ประจำแผนกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

View page »

จรรยาบรรณข้าราชการ

View page »

Untitled Document